نامه‌ای به یزدانگرد

An introduction by Touraj Daryaee to Pahlavi papyri and their importance for historical research.

دریایی، تورج. ۱۳۹۲. نامه‌ای به یزدانگرد: درآمدی بر پاپیروسهای پهلوی. در جشن نامه دکتر فتح الله مجتبی.
تهران.

مقاله را اینجا بخوانید.